The Japan Diabetes Society

JapaneseEnglish
一般の方へ

日本循環器学会・日本糖尿病学会 合同委員会「糖代謝異常者における循環器病の診断・予防・治療に関するコンセンサスステートメント」を公開しました

日本循環器学会・日本糖尿病学会 合同委員会「糖代謝異常者における循環器病の診断・予防・治療に関するコンセンサスステートメント」を公開しました

更新:2020年3月13日

SUB MENU