The Japan Diabetes Society

JapaneseEnglish
一般の方へ

糖尿病・糖代謝異常に関する診断基準委員会

糖尿病・糖代謝異常に関する診断基準委員会

 糖尿病・糖代謝異常に関する診断基準検討委員会報告―空腹時血糖値の正常域に関 する新区分―(PDF 203KB)

更新:2012年9月21日